Drukuj

STATUT FUNDACJI
„Ośrodek Migranta FU SHENFU”
z dnia  10 marca 2011 roku

 

I. Postanowienia ogólne

Art. 1

Fundacja „Ośrodek Migranta FU SHENFU”, zwana w dalszej części „Fundacją” została ustanowiona przez Zgromadzenie Słowa Bożego (Księża Werbiści) z siedzibą w Warszawie, zwanym w dalszej części „Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 6 października 2008 r. sporządzonym w Warszawie przez Elżbietę Rześną – Baryską, notariusza mającego kancelarię w Warszawie przy ulicy Grenadierów nr 13.

Art. 2

Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Fundacja prowadzi działalność na zasadach "non profit".

Art. 3

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.


Art.4

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.).
Nadzór państwowy nad działalnością Fundacji - ze względu na jej cele - sprawuje minister właściwy do spraw uchodźców oraz imigrantów.  
Niezależnie od nadzoru państwowego, nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Zgromadzenie Słowa Bożego (Księża Werbiści) z siedzibą w Warszawie, jako Fundator, zgodnie z art. 58 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1989 Nr 29, poz.154 z późn. zm.).
Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę, których wzór ustanawia Zarząd Fundacji.
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, którego wzór ustanawia Zarząd Fundacji.
Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w tłumaczeniu na język obcy.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
Wzory wyróżnień honorowych, o których mowa w ust. 7, oraz regulaminy ich przyznawania ustanawia Zarząd Fundacji.

 

II Cele Fundacji

Art. 5

Fundacja została powołana w celu:

 1. prowadzenia działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie oraz finansowo Ośrodek Migranta FU SHENFU,
 2. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności imigrantom i uchodźcom, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 3. prowadzenia działalności charytatywnej;
 4. prowadzenia działalności na rzecz mniejszości narodowych;
 5. pracy duszpasterskiej wśród uchodźców i imigrantów;
 6. ochrony i promocji zdrowia;
 7. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 9. prowadzenia działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 10. prowadzenia  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 11. rozwoju nauki, edukacji, oświaty, wychowania, fundowania stypendiów;
 12. upowszechniania krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 13. promocji kultury, sztuki, religii oraz ochrony dóbr kultury i tradycji;
 14. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 15. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 16. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, w tym ochronę praw migrantów i uchodźców;  
 17. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 18. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami na wszystkich kontynentach świata;
 19. promocji i organizacji wolontariatu.


Art. 6

Fundacja realizuje swój cel poprzez:

 

III. Zasady, formy i zakres działalności Fundacji

Art. 7

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 PLN (słownie: dwa tysiące) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Dochody Fundacji pochodzą z:

3. Dochody Fundacji określone w ust. 2, są w całości przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji.


Art. 8

1. Fundacja ma prawo przyjmowania wpłat gotówkowych i bezgotówkowych, darowizn, spadków, zapisów i subwencji w formie pieniężnej i rzeczowej, od każdej osoby fizycznej i prawnej krajowej i zagranicznej, w tym od podmiotów gospodarczych, którzy popierając cele Fundacji dokonują dobrowolnych świadczeń na rzecz Fundacji.

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Art. 9

1. Środki posiadane i pozyskiwane przez Fundację mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację celów statutowych, przy czym każdy wydatek jest ewidencjonowany w prowadzonych księgach Fundacji. Nie mogą one stanowić źródła zysków dla Fundatora i donatorów.

2. Fundacja winna uwzględnić wolę ofiarodawców, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z przepisami obowiązującego prawa i celami Fundacji.

Art. 10

1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

2. Fundacja może wspierać działalność stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych realizujących podobne cele, przekazując – w miarę posiadanych środków – dotacje pieniężne i dary rzeczowe.


Art. 11

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne, w kraju i za granicą.
Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i dopuszczonych polskim prawem.
Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.


Art. 12

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,
 4. zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

IV. Organy Fundacji

Art. 13

 1. Organami Fundacji są:
     a) Rada Fundacji,
     b) Zarząd Fundacji
 2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych  wydatków związanych z tą działalnością.
 3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada Fundacji podejmie stosowna uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.
 4. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
 5. Członkowie Rady Fundacji i Zarządu Fundacji nie mogą być  skazani wyrokiem prawomocnym za   przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

Rada Fundacji

Art. 14

 1. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 11 osób, powołanych przez Fundatora na okres 3 lat.
 2. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji z przyczyn wymienionych w Art. 22 pkt. 3 lit. a – h.

Art. 15

Do Rady Fundacji należy:

a) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
b) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
c) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
e) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
f) ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,
g) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie jego członkom absolutorium,
h) zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych Zarządu i biura Fundacji,
i) podejmowania decyzji w sprawie zmian w statucie Fundacji, na wniosek Zarządu.

Art. 16

Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Fundacji.

Art. 17

Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż 2 razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.


Art. 18

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego, lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego.

Art. 19

Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.


Art. 20

 1. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Udział osób wymienionych w pkt. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

 

Zarząd Fundacji

Art. 21

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

Art. 22

 1. Zarząd Fundacji składa się z od 2 do 5 osób powoływanych przez Fundatora na czas nieokreślony, w tym Prezesa Zarządu oraz jednego lub dwóch Wiceprezesów Zarządu.
 2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
 3. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadku:
     a) złożenia rezygnacji,
     b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
     c) choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
     d) niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż rok,
     f) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
     g) istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji.
     h) innych ważnych przyczyn uzasadniających jego odwołanie z rady
 4. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

 

Art. 23

Zarząd obraduje na posiedzeniach, którym przewodniczy Prezes Zarządu.
Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów, a w razie równej liczby głosów przeważa głos Prezesa Zarządu.
W zakresie organizacji pracy i osiągania celów statutowych Fundacji Zarząd jest samodzielny i może kształtować strukturę organizacyjną zgodnie z potrzebami.
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.


Art. 24

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy związane z działalnością Fundacji, a w szczególności:


Art. 25

 1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa jeden członek Zarządu.
 2. Zarząd Fundacji jest upoważniony do ustanawiania pełnomocników.

Art. 26

Do zarządu Fundacji należą:

Jan Wróblewski - Prezes Zarządu,
Adam Pirożek - Wiceprezes Zarządu
Eryk Koppa - Członek Zarządu.

 

V. Postanowienia końcowe

Art. 27

Likwidacja Fundacji może nastąpić na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd i po spełnieniu celu, dla którego Fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji, a także w wyniku decyzji podjętej zgodnie z postanowieniami ustawy o fundacjach przez właściwy sąd.

Art. 28

W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Fundacji Zarząd wyznaczy likwidatora do przeprowadzenia likwidacji.

Art. 29

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, organizacjom lub innym instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, wskazanym przez Zarząd.

0
0
0
s2smodern
powered by social2s